Members
You are here:Home > Contact
Principle Investigator
Members Prof. Fujun Li
2015. 9 -               Professor, Nankai University
2015. 4 - 2015. 8  Postdoc. researcher, AIST (Tsukuba), Japan
2012. 1 - 2015. 3  Project researcher, University of Tokyo, Japan
2007. 9 - 2011. 9  Ph.D, University of Hong Kong
ORCID ID: orcid.org/0000-0002-1298-0267
Postdoctors
 • Xuesen Hou (2017) Xuesen Hou (2017)
  E-mail:
  cwnhxs@163.com
Ph.D Candidates
 • Zhuo Zhu (2016) Zhuo Zhu (2016)
  E-mail: 1154102642@qq.com
 • Liubin Wang (2017) Liubin Wang (2017)
  E-mail: 975780586@qq.com
 • Huanhuan Dong (2017) Huanhuan Dong (2017)
  E-mail: 1506565971@qq.com
 • Chenchen Wang (2018) Chenchen Wang (2018)
  E-mail: 1120180305@mail.nankai.edu.cn
 • Dongfeng Du (2018) Dongfeng Du (2018)
  E-mail: 1120180307@mail.nankai.edu.cn
 • Meng Ren (2019) Meng Ren (2019)
  E-mail: 1286610429@qq.com
 • Qingliang Lv (2019) Qingliang Lv (2019)
  E-mail: 1129055345@qq.com
M.S. candidates
 • Dongdong Zhu (2017) Dongdong Zhu (2017)
  E-mail: 1025535688@qq.com
 • Jiarun Geng (2017) Jiarun Geng (2017)
  E-mail: 759627105@qq.com
 • Xiaoxiao Bai (2017) Xiaoxiao Bai (2017)
  E-mail: 1572849209@qq.com
 • Sen Tian (2017) Sen Tian (2017)
  E-mail: 785989029@qq.com
 • Yanchen Liu (2018) Yanchen Liu (2018)
  E-mail: 282596694@qq.com
 • Zhengxuan Yin (2018) Zhengxuan Yin (2018)
  E-mail: 815118711@qq.com
 • Shuo Zhao (2018) Shuo Zhao (2018)
  E-mail: zhaosure@tju.edu.cn
Visiting students
 • Lin Zhang (2018) Lin Zhang (2018)
  Hebei University of Science and Technology E-mail: 1218304704@qq.com
Alumni
 • Kaixiang Lei(2016)
    • Chaonan Mu(2015)
 • Yuhou Pei(2015)
 • Junjie He(2015)
  Hubei University • Yuwen Luo(2016)
  Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese Academy of Sciences
 • Yue Yuan(2016)
 • Xiaomeng Shi(2016)
 • Mingming Song(2016)
College of Chemistry, Nankai University, 94 Weijin Road, Tianjin 300071, China @ Copyright 2017 The Li's Lab. All Rights Reserved. 津ICP备17008013号-1