Prof. Li’s Lab for High-Energy Batteries
2024
 •  Hengyi Fang, Yaohui Huang, Wei Hu, Zihao Song, Xiangshuai Wei, Jiarun Geng, Zhuoliang Jiang, Heng Qu, Jun Chen, Fujun Li*, Regulating Ion-Dipole Interactions in Weakly Solvating Electrolyte towards Ultra-Low Temperature Sodium-Ion Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2024, DOI: 10.1002/anie.202400539.
 •  Xunzhu Zhou, Yaohui Huang, Bo Wen, Zhuo Yang, Zhiqiang Hao, Lin Li*, Shu-Lei Chou*, Fujun Li*, Regulation of Anion-Na+ Coordination Chemistry in Electrolyte Solvates for Low-Temperature Sodium-Ion Batteries, PNAS 2024, 121, e2316914121.
 •  Suning Gao, Zhuo Zhu, Hengyi Fang, Kun Feng, Jun Zhong, Machuan Hou, Yihe Guo, Fei Li, Wei Zhang, Zifeng Ma, Fujun Li*, Regulation of Coordination Chemistry for Ultra-Stable Layered Oxide Cathode Materials of Sodium-Ion Batteries, Adv. Mater. 2024, DOI: 10.1002/adma.202311523.
 •  Tong Zhang, Meng Ren, Yaohui Huang, Fei Li, Weibo Hua, Sylvio Indris, Fujun Li*, Negative Lattice Expansion in an O3-Type Transition-Metal Oxide Cathode for Highly Stable Sodium-Ion Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 136, e202316949.
 •  Zhuoliang Jiang, Bo Wen, Yaohui Huang, Yihe Guo, Yuzhe Wang, Fujun Li*, New Reaction Pathway of Superoxide Disproportionation Induced by a Soluble Catalyst in Li-O2 Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202315314.
 •  Liubin Wang*, Ningbo Liu, Xiaoying Zhao, Xiaohan Wang, Tong Zhang, Zhiqiang Luo*, Fujun Li*, Copper and Conjugated Carbonyls of Metal-organic Polymer as Dual Redox Centers for Na Storage, Chem. Sci. 202415, 2133.
 •  Yaohui Huang, Jiarun Geng, Tong Zhang, Zhuoliang Jiang, Hengyi Fang, Wei Hu, Fujun Li*, Interfacial Chemistry Regulation with Functional Frameworks for Stable Metal Batteries, J. Mater. Chem. A 2024, DOI: 10.1039/D3TA07229K.
 •  Min Wang, Wenhao Sun, Kun Zhang, Zhonghua Zhang*, Aobing Du, Shanmu Dong, Jinlei Zhang, Jing Liu, Xi Chen, Zhenfang Zhou, Fujun Li, Zhenjiang Li, Guicun Li*, Guanglei Cui*, Synergy of Coordination and Trace Ionization from Co-Solvents Enables Reversible Magnesium Electroplating/Stripping Behavior, Energy Environ. Sci. 2024, 17, 630.
2023
 •  Yaohui Huang, Jiarun Geng, Zhuoliang Jiang, Meng Ren, Bo Wen, Jun Chen, Fujun Li*, Solvation Structure with Enhanced Anionic Coordination for Stable Anodes in Lithium-Oxygen Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202306236.
 •  Jiarun Geng, Youxuan Ni, Zhuo Zhu, Quan Wu, Suning Gao, Weibo Hua, Sylvio Indris, Jun Chen, Fujun Li*, Reversible Metal and Ligand Redox Chemistry in Two-Dimensional Iron–Organic Framework for Sustainable Lithium-Ion Batteries, J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 1564.
 •  Meng Ren, Shuo Zhao, Suning Gao, Tong Zhang, Machuan Hou, Wei Zhang, Kun Feng, Jun Zhong, Weibo Hua, Sylvio Indris, Kai Zhang, Jun Chen, Fujun Li*, Homeostatic Solid Solution in Layered Transition-Metal Oxide Cathodes of Sodium-Ion Batteries, J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 224.
 •  Hengyi Fang, Suning Gao, Meng Ren, Yaohui Huang, Fangyi Cheng, Jun Chen, Fujun Li*, Dual-Function Presodiation with Sodium Diphenyl Ketone towards Ultra-stable Hard Carbon Anodes for Sodium-Ion Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 202362, e202214717.
 •  Meng Ren, Zhuo Zhu, Zhaohui Liang, Yaohui Huang, Tong Zhang, Machuan Hou, Kai Zhang, Zonghai Chen, Yushi He, Zifeng Ma, Jun Chen, Fujun Li*, Whole-Voltage-Range Solid-Solution Reaction in Layered Oxide Cathode of Sodium-Ion Batteries, Small 2023, 2304187.
 •  Zhaohui Liang, Meng Ren, Yihe Guo, Tong Zhang, Xiuling Gao, Hua Ma, Fujun Li*, Depressed P3-O3’ Phase Transition in O3-Type Layered Cathode for Advanced Sodium-Ion Batteries, Inorg. Chem. Front. 202310, 7187.
 •  Chenchen Wang, Kuan Wang, Meng Ren, Yaohui Huang, Kai Zhang, Changzhong Liao, Kaimin Shih, Pengfei Yan*, Fujun Li*, Interfacial Chemistry Enables Highly Reversible Na Extraction/Intercalation in Layered-Oxide Cathode Materials, Chinese J. Chem. 2023, 41, 1791.
 •  Quan Wu, Shizhao Xiong, Fujun Li*, Aleksandar Matic*, Electro-Chemo-Mechanical Failure Mechanisms of Solid-State Electrolytes, Batteries & Supercaps 2023, e202300321.
 •  Yuankun Wang, Zhiming Li, Yunpeng Hou, Zhimeng Hao, Qiu Zhang, Youxuan Ni, Yong Lu, Zhenhua Yan, Kai Zhang, Qing Zhao, Fujun Li, Jun Chen*, Emerging Electrolytes with Fluorinated Solvents for Rechargeable Lithium-Based Batteries, Chem. Soc. Rev. 2023, 52, 2713.
 •  Zhiwei Jing, Suning Wang, Qiang Fu, Volodymyr Baran, Akhil Tayal, Nicola P.M. Casati, Alexander Missyul, Laura Simonelli, Michael Knapp, Fujun Li, Helmut Ehrenberg, Sylvio Indris, Chongxin Shan, Weibo Hua*, Architecting “Li-Rich Ni-Rich” Core-Shell Layered Cathodes for High-Energy Li-Ion Batteries, Energy Stor. Mater. 2023, 59, 102775.
 •  Xiaoxia Yang, Suning Wang, Hang Li, Jiali Peng, Wen-Jing Zeng, Hsin-Jung Tsai, Sung-Fu Hung, Sylvio Indris, Fujun Li, Weibo Hua*, Boosting the Ultrastable High-Na-Content P2-type Layered Cathode Materials with Zero-Strain Cation Storage via a Lithium Dual-Site Substitution Approach, ACS Nano 2023, 17, 18616.
 •  Jing Liu, Zhenfang Zhou, Min Wang, Jinlei Zhang, Zhenjiang Li, Guicun Li*, Fujun Li, Guanglei Cui, Zhonghua Zhang*, Intercalation Species Regulation in Layered Vanadium Oxide Scaffolds Enables Long Cycle Life Mg-Metal Anodes, Chem. Eng. J. 2023, 466, 143308.
 •  Zhuo Yang, Yong Lu, Xiaomeng Liu, Fujun Li, Jun Chen*, Application of High Energy X-ray Diffraction and Rietveld Refinement in Layered Lithium Transition Metal Oxide Cathode Materials, Nano Res. 2023, 16, 9954.
 •  Suning Wang, Tian Zhao, Jinniu Chen, Alexander Missyul, Laura Simonelli, Laijun Liu, Fujun Li, Xiangyang Kong, Weibo Hua*, Accumulated Lattice Strain as an Intrinsic Trigger for the First-Cycle Voltage Decay in Li-Rich 3d Layered Oxides, ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 20200.
2022
 •  Qingliang Lv, Zhuo Zhu, Youxuan Ni, Bo Wen, Zhuoliang Jiang, Hengyi Fang, Fujun Li*, Atomic Ruthenium-Riveted Metal–Organic Framework with Tunable d-Band Modulates Oxygen Redox for Lithium–Oxygen Batteries, J. Am Chem. Soc. 2022, 144, 23239.
 •  Zhuoliang Jiang, Yaohui Huang, Zhuo Zhu, Suning Gao, Qingliang Lv, Fujun Li*, Quenching singlet oxygen via intersystem crossing for a stable Li-O2 battery, PNAS 2022, 119, e2202835119.
 •  Xunzhu Zhou, Qiu Zhang, Zhuo Zhu, Yichao Cai, Haixia Li, Fujun Li*, Anion Reinforced Solvation for Gradient Inorganic-Rich Interphase Enables High-Rate and Stable Sodium Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202205045.
 •  Zhuo Zhu,‡ Qingliang Lv,‡ Youxuan Ni, Suning Gao, Jiarun Geng, Jing Liang, Fujun Li*, Internal Electric Field and Interfacial Bonding Engineered Step-Scheme Junction for a Visible-Light-Involved Lithium-Oxygen Battery, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202116699.
 •  Qingliang Lv,‡ Zhuo Zhu,‡ Youxuan Ni, Jiarun Geng, Fujun Li*, Spin-State Manipulation of Two-Dimensional Metal-Organic Framework with Enhanced Metal-Oxygen Covalency for Lithium-Oxygen Batteries,Angew. Chem. Int. Ed. 202261, e202114293.
 •  Dongfeng Du, Zhuo Zhu, Kwong-Yu Chan, Fujun Li*, Jun Chen, Photoelectrochemistry of Oxygen in Rechargeable Li–O2 Batteries, Chem. Soc. Rev. 2022, 51, 1846.
 •  Fujun Li*, Yan Yu*, Jun Lu*, Energy Spotlight: Inhibiting the Growth of Lithium Dendrites, ACS Energy Lett. 2022, 7, 1125.

 •  Zhuoliang Jiang, Bo Wen, Yaohui Huang, Haixia Li, Fujun Li*, Metal-Organic Frameworks based Lithium-Oxygen Batteries, Chem. Eur. J. 2022, 28, e202202130. 
 •  Yaohui Huang, Bo Wen, Zhuoliang Jiang, Fujun Li*, Solvation chemistry of electrolytes for stable anodes of lithium metal batteries, Nano Research 2022, 16, 8072.
 •  Quan Wu, Tong Zhang, Jiarun Geng, Suning Gao, Hua Ma, Fujun Li*, Anionic Redox Chemistry for Sodium-Ion Batteries: Mechanisms, Advances, and Challenges, Energy Fuels 2022, 36, 8081.
 •  Siyuan Li, Yangyang Zhang, Kaixiang Lei*, Qian Yang, Zheng Liu, Kezhu Jiang, Fujun Li*, Qiongqiong Lu, Daria Mikhailova, Shijian Zheng*Na+/Vacancy Disordered Manganese-Based Oxide Cathode with Ultralow Strain Enabled by Tuning Charge DistributionJ. Mater. Chem. A, 2022, 10, 10391.
 •  Bo Wen, Zhuo Zhu, Fujun Li*, Advances and Challenges on Cathode Catalysts for Lithium Oxygen Batteries, Journal of Electrochemistry, DOI: 10.13208/j.electrochem.2215001.
 •  Yong Lu, Qiu Zhang, Fujun Li, Jun Chen*, Emerging Lithiated Organic Cathode Materials for Lithium-Ion Full Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 135, e202216047.
 •  Yizeng Wu, Bo Zhao, Xuewei Zhao, Lei Han, Yuanyuan Shang, Zhiqiang Niu, Yulong Liang, Xinbo Zhang, Zhuoliang Jiang, Fujun Li, Anyuan Cao*, Compressible, gradient-immersion, regenerable carbon nanotube sponges as high-performance lithium–oxygen battery cathodes, Materials Today, 2022, 59, 68.

2021
 •  Zhuo Zhu, Youxuan Ni, Qingliang Lv, Jiarun Geng, Wei Xie, Fujun Li*, Jun Chen, Surface plasmon mediates the visible light-responsive lithium-oxygen battery with Au nanoparticles on defective carbon nitride, PNAS 2021, 118, e2024619118.
 •  Chenchen Wang, Luojia Liu, Shuo Zhao, Yanchen Liu, Yubo Yang, Haijun Yu, Suwon Lee, Gi-Hyeok Lee, Yong-Mook Kang, Rong Liu, Fujun Li*, Jun Chen, Tuning local chemistry of P2 layered-oxide cathode for high energy and long cycles of sodium-ion battery, Nat. Commun. 2021, 12, 2256. 
 •  Qingliang Lv,§ Zhuo Zhu,§ Shuo Zhao, Liubin Wang, Qing Zhao, Fujun Li*, Lynden A. Archer*, Jun Chen*,  Semiconducting Metal−Organic Polymer Nanosheets for a Photoinvolved Li−O2 Battery under Visible Light, J. Am Chem. Soc. 2021, 143, 1941. 
 •  Shuo Zhao, Chenchen Wang, Dongfeng Du, Lin Li, Shulei Chou*, Fujun Li*, Jun Chen, Bifunctional Effects of Cation Additive on Na-O2 Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 3205. 
 •  Zhiqiang Luo, Silin Zheng, Shuo Zhao, Xin Jiao, Zongshuai Gong, Fengshi Cai, Yueqi Duan, Fujun Li*, Zhihao Yuan*, High Energy Density Aqueous Zinc-Benzoquinone Battery Enabled by Carbon Cloth with Multiple Anchoring Effects, J. Mater. Chem. A  2021, 9, 6131. 
 •  Yanchen Liu, Chenchen Wang, Shuo Zhao, Lin Zhang, Kai Zhang, Fujun Li*, Jun Chen, Mitigation of Jahn-Teller Distortion and Na+/Vacancy Ordering in Distorted Manganese Oxide Cathode Material by Li Substitution,  Chem. Sci.  2021, 12, 1062.
 •  Xunzhu Zhou, Qiu Zhang, Zhimeng Hao, Yilin Ma, Oleg A. Drozhzhin, Fujun Li*, Unlocking the Allometric Growth and Dissolution of Zn Anodes at Initial Nucleation and Early Stage with Atomic Force Microscopy, ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 53227.
 •  Yanchen Liu, Chenchen Wang, Meng Ren, Hengyi Fang, Zhuoliang Jiang, Fujun Li*, Ultralow-strain Ti substituted Mn-vacancy layered oxides with enhanced stability for sodium-ion batteries, J. Energy Chem. 2021, 63, 351.
 •  Jiarun Geng,§ Zhuo Zhu,§ Youxuan Ni, Fangyi Cheng, Fujun Li*, Jun Chen, Biaxial strained dual-phase palladium-copper bimetal boosts formic acid electrooxidation, Nano Res. 2022, 15, 280. 
 •  Lin Zhang, Chenchen Wang, Yanchen Liu, Meng Ren, Juan Du, Aibing Chen*, Fujun Li*,  Suppressing interlayer-gliding and Jahn-Teller effect in P2-type layered manganese oxide cathode via Mo doping for sodium-ion batteries, Chem. Eng. J. 2021, 426, 130813. 
 •  Hengyi Fang, Suning Gao, Zhuo Zhu, Meng Ren, Quan Wu, Haixia Li, Fujun Li*, Recent Progress and Perspectives of Sodium Metal Anodes for Rechargeable Batteries, Chem. Res. Chinese Universities, 2021, 37, 189.
2020
 •  Liubin Wang, Youxuan Ni, Xuesen Hou, Li Chen, Fujun Li*, Jun Chen, A two-dimensional metal-organic polymer enabled by robust nickel-nitrogen and hydrogen bonds for exceptional sodium-ion storage, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 22126. 
 •  Dongfeng Du, Shuo Zhao, Zhuo Zhu, Fujun Li*, Jun Chen, Photo-excited oxygen reduction and oxygen evolution reactions enabling a high-performance Zn-air battery, Angew. Chem. Int. Ed.2020, 59, 18140. 
 •  Yuwen Luo, Feipeng Zheng*, Luojia Liu, Kaixiang Lei, Xuesen Hou, Gang Xu, Hui Meng, Jifu Shi*, Fujun Li*, A High-Power Aqueous Zinc–Organic Radical Battery with Tunable Operating Voltage Triggered by Selected Anions, ChemSusChem 2020, 13, 2239. 
 •  Xunzhu Zhou, Yong Lu, Qiu Zhang, Licheng Miao, Kai Zhang,  Zhenhua Yan, Fujun Li*, Jun Chen, Exploring the Interfacial Chemistry between Zinc Anodes and Aqueous Electrolytes via an In Situ Visualized Characterization System,  ACS Appl. Mater. Interfaces  2020, 12, 49, 55476. 
 •  Xiaoxiao Bai, Jiarun Geng, Shuo Zhao, Haixia Li, Fujun Li*, Tunable Hollow Pt@Ru Dodecahedra via Galvanic Replacement for Efficient Methanol Oxidation, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 23046. 
 •  Huanhuan Dong, Shuo Zhao, Xuesen Hou, Liubin Wang, Haixia Li, Fujun Li*, Nitroxide radical cathode material with multiple electron reactions, J. Energy Chem. 2021, 58, 110
 •  Jiarun Geng, Zhuo Zhu, Xiaoxiao Bai, Fujun Li*, Jun Chen, Hot-Injection Synthesis of PtCu3 Concave Nanocubes with High-Index Facets for Electrocatalytic Oxidation of Methanol and Formic Acid, ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3, 1010. 
 •  Meng Ren, Hengyi Fang, Chenchen Wang, Haixia Li, Fujun Li*, Advances on Manganese-Oxide-Based Cathodes for Na-Ion Batteries, Energy & Fuels  2020, 34, 13412. 
 •  Shuo Zhao, Lin Li, Fujun Li*, Shulei Chou*, Recent Progress on Understanding and Constructing Reliable Na Anode for Aprotic Na-O2 Batteries: a mini review, Electrochem. Commun. 2020, 118, 106797. 
 •  Kaixiang Lei*, Jing Wang, Cong Chen, Siyuan Li, Shiwen Wang*, Shijian Zheng, Fujun Li*, Recent progresses on alloy-based anodes for potassium-ion batteries, Rare Met. 2020, 39, 989. 
 •  Quan Wu, Yanchen Liu, Zhuo Zhu, Haixia Li, Fujun Li*, 钠离子电池碳负极材料的研究进展, Sci. Sin. Chim. 2020, 51, 862. 
 •  Zihan Shen, Mengqiu Cao, Zili Zhang, Jun Pu, Chenglin Zhong, Jiachen Li, Haixia Ma, Fujun Li, Jia Zhu, Feng Pan, Huigang Zhang* , Efficient Ni2Co4P3 Nanowires Catalysts Enhance Ultrahigh‐Loading Lithium–Sulfur Conversion in a Microreactor‐Like Battery, Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1906661. 
 •  Junlun Zhu, Wei Nie, Qin Wang, Wei Wen*, Xiuhua Zhang, Fujun Li, Shengfu Wang* , A competitive self-powered sensing platform based on a visible light assisted zinc–air battery system, Chem. Commun. 2020, 56, 5739.
 •  Liubin Wang, Albert A. Voskanyan*, Kwong Yu Chan*, Bin Qin, Fujun Li, Combustion Synthesized Porous Bismuth/N-Doped Carbon Nanocomposite for Reversible Sodiation in a Sodium-Ion Battery, ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3, 565. 
2019
 •  Kaixiang Lei, Zhuo Zhu, Zhengxuan Yin, Pengfei Yan, Fujun Li*, Jun Chen, Dual Interphase Layers In Situ Formed on a Manganese-Based Oxide Cathode Enable Stable Potassium Storage, Chem 2019, 5, 3320. 
 •  Dongdong Zhu, Qiancheng Zhao, Guilan Fan, Shuo Zhao, Liubin Wang, Fujun Li*, Jun Chen, Photo‐Induced Oxygen Reduction Reaction Boosts The Output Voltage of Zn‐Air Battery, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 12460. 
 •  Zhuo Zhu, Xiaomeng Shi, Guilan Fan, Fujun Li*, Jun Chen, Photo‐energy conversion and storage in an aprotic Li‐O2 battery, Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 19021. 
 •  Chenchen Wang, Dongfeng Du, Mingming Song, Yunhai Wang, Fujun Li*, A High‐Power Na3V2(PO4)3‐Bi Sodium‐Ion Full Battery in a Wide Temperature Range, Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1900022.
 •  Yuwen Luo, Luojia Liu, Kaixiang Lei, Jifu Shi*, Gang Xu, Fujun Li*, Jun Chen, Nonaqueous potassium-ion hybrid capacitor enabled by two-dimensional diffusion pathways of dipotassium terephthalate, Chem. Sci. 2019, 10, 2048.
 •  Zhuo Zhu, Xiaomeng Shi, Dongdong Zhu, Liubin Wang, Kaixiang Lei, Fujun Li*, A Hybrid Na//K+-Containing Electrolyte//O2 Battery with High Rechargeability and Cycle Stability, Research 2019, 2019, 6180615.
 •  Shuo Zhao, Bin Qin, Kwong-Yu Chan*, Chi-Ying Vanessa Li, Fujun Li*, Recent development of aprotic Na-O2 batteries, Batteries & Supercaps 2019, 2, 725.
 •  Mingming Song, Chenchen Wang, Dongfeng Du, Fujun Li*, Jun Chen, A high-energy-density sodium-ion full battery based on tin anode, Sci. China Chem. 2019, 62, 616.
 •  刘彦辰, 王晨晨, 李海霞, 李福军*, 钠离子电池无机负极材料的研究进展, Sci. Sin. Chim. 2019, 49, 1351. 
 •  Yixin Li, Luojia Liu, Chang Liu, Yong Lu, Ruijuan Shi, Fujun Li, Jun Chen*, Rechargeable Aqueous Polymer-Air Batteries Based on Polyanthraquinone Anode, Chem 2019, 5, 1.
2018
 •  Yue Yuan, Chenchen Wang, Kaixiang Lei, Haixia Li, Fujun Li*, Jun Chen, Sodium-Ion Hybrid Capacitor of High Power and Energy Density, ACS Cent. Sci. 2018, 4, 1261. 
 •  Zhiqiang Luo, Luojia Liu, Jiaxin Ning, Kaixiang Lei, Yong Lu, Fujun Li*, Jun Chen, A Microporous Covalent Organic Framework with Abundant Accessible Carbonyls for Lithium-ion Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 9443 (VIP).
 •  Kaixiang Lei, Chenchen Wang, Luojia Liu, Yuwen Luo, Chaonan Mu, Fujun Li*, Jun Chen, A Porous Network of Bismuth Used as Anode Material for High-Energy-Density Potassium-Ion Batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 4687.
 •  Liubin Wang, Youxuan Ni, Kaixiang Lei, Huanhuan Dong, Sen Tian, Fujun Li*, 3D Porous Tin Enabled by Tuneable Redox Potential as An Advanced Electrode for Sodium‐Ion Battery, ChemSusChem 2018, 11, 3376 (VIP).
 •  Yuhou Pei, Chaonan Mu, Haixia Li, Fujun Li*, Jun Chen, Low-Cost K4Fe(CN)6 as A High-Voltage Cathode for Potassium-Ion Batteries, ChemSusChem 2018, 11, 1285.
 •  Liubin Wang, Chaonan Mu, Haixia Li, Fujun Li*, A dual-function battery for desalination and energy storage, Inorg. Chem. Front. 2018, 5, 2522.
 •  Liubin Wang, Chenchen Wang, Fujun Li*, Fangyi Cheng and Jun Chen, In situ synthesis of Bi nanoflakes on Ni foam for sodium-ion batteries, Chem. Commun. 2018, 54, 38.
 •  Luojia Liu, Licheng Miao, Lin Li, Fujun Li, Yong Lu, Zhenfeng Shang*, Jun Chen*, Molecular Electrostatic Potential: A New Tool to Predict the Lithiation Process of Organic Battery Materials, J. Phys. Chem. Lett. 2018, 9, 3573.
 •  Jing Meng, Fangming Liu, Zhenhua Yan, Fangyi Cheng*, Fujun Li, Jun Chen, Spent alkaline battery-derived manganese oxides as efficient oxygen electrocatalysts for Zn–air batteries, Inorg. Chem. Front. 2018, 5, 2167.
2017
 •  Chenchen Wang, Liubin Wang, Fujun Li*, Fangyi Cheng, Jun Chen, Bulk Bismuth as a High-Capacity and Ultralong Cycle-Life Anode for Sodium-Ion Batteries by Coupling with Glyme-Based Electrolytes, Adv. Mater. 2017, 29, 1702212.
 •  Kaixiang Lei, Fujun Li*, Chaonan Mu, Jianbin Wang, Qing Zhao, Chengcheng Chen, Jun Chen*, High K-storage performance based on the synergy of dipotassium terephthalate and ether-based electrolytes, Energy Environ. Sci. 2017, 10, 552.
 •  Fujun Li*, Jun Chen, Mechanistic evolution of aprotic lithium-oxygen batteries, Adv. Energy Mater. 2017, 1602934.
 •  Liubin Wang, Chenchen Wang, Ning Zhang, Fujun Li*, Fangyi Cheng, Jun Chen, High anode performance of in situ formed Cu2Sb nanoparticles integrated on Cu foil via replacement reaction for sodium-ion batteries, ACS Energy Lett. 2017, 2, 256.
 •  Chaonan Mu, Kaixiang Lei, Haixia Li, Fujun Li*, Jun Chen, Enhanced Conductivity and Structure Stability of Ti4+ Doped Li3VO4 as Anodes for Lithium-Ion Batteries, J. Phys. Chem. C 2017, 121, 26196.
 •  Ning Zhang, Fangyi Cheng*, Junxiang Liu, Liubin Wang, Xinghui Long, Xiaosong Liu, Fujun Li, Jun Chen*, Rechargeable aqueous zinc-manganese dioxide batteries with high energy and power densities, Nature Commun. 2017, 8, 405.
 •  Zhiqiang Luo, Luojia Liu, Qing Zhao, Fujun Li, Jun Chen*, An insoluble benzoquinone-based organic cathode for use in rechargeable lithium-ion batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 12561.
 •  Jiajia Shi, Kaixiang Lei, Weiyi Sun, Fujun Li, Fangyi Cheng*, Jun Chen, Synthesis of size-controlled CoMn2O4 quantum dots supported on carbon nanotubes for electrocatalytic oxygen reduction/evolution, Nano Res. 2017, 10, 3836.
2016
 •  Shichao Wu, Jing Tang, Fujun Li*, Xizheng Liu, Yusuke Yamauchi, Masayoshi Ishida, Haoshen Zhou*, A synergistic system at cathode in humidified atmosphere by integrating a hydrophobic ionic liquid based electrolyte for lithium-oxygen battery, Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 3291.
 •  Pengfei Zhou, Jianbin Wang, Fangyi Cheng, Fujun Li*, Jun Chen*, A solid lithium superionic conductor Li11AlP2S12 with thio-LISICON analogous structure, Chem. Commun. 2016, 52, 6091.
 •  Xiaopeng Han, Fangyi Cheng, Chengcheng Chen, Fujun Li*, Jun Chen, A Co3O4@MnO2/Ni nanocomposite as a carbon and binder-free cathode for rechargeable Li-O2 batteries, Inorg. Chem. Frontiers. 2016, 3, 866.
 •  Yanying Lu, Qing Zhao, Ning Zhang, Kaixiang Lei, Fujun Li, Jun Chen*, Facile Spraying Synthesis and High-Performance Sodium Storage of Mesoporous MoS2/C Microspheres, Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 911.
 •  Xue Liu, Kai Zhang, Kaixiang Lei, Fujun Li, Zhanliang Tao, Jun Chen*, Facile synthesis and electrochemical sodium storage of CoS2 micro/nano-structures, Nano Res. 2016, 9, 198.
 •  Xiaorui Fu, Xiaofei Hu, Zhenhua Yan, Kaixiang Lei, Fujun Li, Fangyi Cheng*, Jun Chen, Template-free synthesis of porous graphitic carbon nitride/carbon composite spheres for electrocatalytic oxygen reduction reaction, Chem. Commun. 2016, 52, 1725.
 • Xianwei Guo, Jiuhui Han, Pan Liu, Luyang Chen, Yoshikazu Ito, Zelang Jian, Tienan Jin, Akihiko Hirata, Fujun Li, Takeshi Fujita, Naoki Asao, Haoshen Zhou, Mingwei Chen*, Hierarchical nanoporosity enhanced reversible capacity of bicontinuous nanoporous metal based Li-O2 battery, Sci. Rep. 2016, 6, 33466.
Before 2015
 •  Fujun Li, Shichao Wu, De Li, Tao Zhang, Ping He, Atsuo Yamada, Haoshen Zhou*, The water catalysis at oxygen cathodes of lithium-oxygen cells, Nature Commun. 2015, 6, 7843.
 •  Fujun Li, Dai-ming Tang, Tao Zhang, Kaiming Liao, Ping He, Dmitri Golberg, Atsuo Yamada, Haoshen Zhou*, Superior performance of a Li-O2 battery with metallic RuO2 hollow spheres as the carbon-free cathode, Adv. Energy Mater. 2015, 5, 1500294.
 •  Shichao Wu, Jing Tang, Fujun Li*, Xizheng Liu, Haoshen Zhou*, Low charge overpotentials in lithium-oxygen batteries based on tetraglyme electrolytes with a limited amount of water, Chem. Commun. 2015, 51, 16860.
 •  Kaiming Liao, Tao Zhang, Yongqing Wang, Fujun Li, Zelang Jian, Haijun Yu, Haoshen Zhou*, Nanoporous Ru as a Carbon- and Binder-Free Cathode for Li-O2 Batteries, ChemSusChem 2015, 8, 1429.
 •  Jin Yi, Kaiming Liao, Chaofeng Zhang, Tao Zhang, Fujun Li, Haoshen Zhou*, Facile in Situ Preparation of Graphitic-C3N4@carbon Paper As an Efficient Metal-Free Cathode for Nonaqueous Li-O2 Battery, ACS appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 10823.
 •  Fujun Li, Dai-Ming Tang, Zelang Jian, Dequan Liu, Dmitri Golberg, Atsuo Yamada, Haoshen Zhou*, Li-O2 battery based on highly efficient Sb-doped tin oxide supported Ru nanoparticles, Adv. Mater. 2014, 26, 4659.
 •  Fujun Li, Yong Chen*, Dai-Ming Tang, Zelang Jian, Chang Liu, Dmitri Golberg, Atsuo Yamada, Haoshen Zhou*, Performance-improved Li-O2 battery with Ru nanoparticles supported on binder-free multi-walled carbon nanotube paper as cathode, Energy Environ. Sci. 2014, 7, 1648.
 •  Zelang Jian, Pan Liu, Fujun Li, Ping He, Xianwei Guo, Mingwei Chen, Haoshen Zhou*, Core-shell-structured CNT@RuO2 composite as a high-performance cathode catalyst for rechargeable Li-O2 batteries, Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 442.
 •  Zelang Jian, Yong Chen, Fujun Li, Tao Zhang, Chang Liu, Haoshen Zhou*, High capacity Na-O2 batteries with carbon nanotube paper as binder-free air cathode, J. Power Sources 2014, 251, 466.
 •  Zelang Jian, Pan Liu, Fujun Li, Mingwei Chen, Haoshen Zhou*, Monodispersed hierarchical Co3O4 spheres intertwined with carbon nanotubes for use as anode materials in sodium-ion batteries, J. Mater. Chem. A 2014, 2, 13805.
 •  Zelang Jian, Bin Zhao, Pan Liu, Fujun Li, Mingbo Zheng, Mingwei Chen, Yi Shi, Haoshen Zhou*, Fe2O3 nanocrystals anchored onto graphene nanosheets as the anode material for low-cost sodium-ion batteries, Chem. Commun. 2014, 50, 1215.
 •  Fujun Li, Tao Zhang, and Haoshen Zhou*, Challenges of non-aqueous Li-O2 batteries: electrolytes, catalysts, and anodes, Energy Environ. Sci. 2013, 6, 1125.
 •  Fujun Li, Hirokazu Kitaura, and Haoshen Zhou*, The pursuit of rechargeable solid-state Li-air batteries, Energy Environ. Sci. 2013, 6, 2302.
 •  Fujun Li, Dai-Ming Tang, Yong Chen, Dmitri Golberg, Hirokazu Kitaura, Tao Zhang, Atsuo Yamada*, Haoshen Zhou*, Ru/ITO: a carbon-free cathode for nonaqueous Li-O2 battery, Nano Lett. 2013, 13, 4702.
 •  Fujun Li, Tao Zhang, Yuki Yamada, Atsuo Yamada*, Haoshen Zhou*, Enhanced cycling performance of Li-O2 batteries by the optimized electrolyte concentration of LiTFSA in glymes, Adv. Energy Mater. 2013, 3, 532.
 •  Fujun Li, Ryohji Ohnishi, Yuki Yamada, Jun Kubota, Kazunari Domen, Atsuo Yamada*, Haoshen Zhou*, Carbon supported TiN nanoparticles: an efficient bifunctional catalyst for non-aqueous Li-O2 batteries, Chem. Commun. 2013, 49, 1175.
 •  Yong Chen†, Fujun Li†, Dai-Ming Tang, Zelang Jian, Chang Liu, Dmitri Golberg, Atsuo Yamada, Haoshen Zhou*, Multi-walled carbon nanotube papers as binder-free cathodes for large capacity and reversible non-aqueous Li-O2 batteries, J. Mater. Chem. A. 2013, 1, 13076.
 •  Fujun Li, Kwong-Yu Chan*, Hoi Yung, Chunzhen Yang, Siu-Wa Ting, Uniform dispersion of 1:1 PtRu nanoparticles in ordered mesoporous carbon for improved methanol oxidation, Phys. Chem. Chem. Phys. 2013, 15, 13570.
 •  Chunzhen Yang, Chi-Ying Vanessa Li, Fujun Li, Kwong-Yu Chan*, Complex impedance with transmission line model and complex capacitance analysis of ion transport and accumulation in hierarchical core-shell porous carbons, J. Electrochem. Soc. 2013, 160, H271.
 •  Wei Li, Yang Bai, Fujun Li, Chang Liu, Kwong-Yu Chan*, Xin Feng, Xiaohua Lu, Core-shell TiO2/C nanofibers as supports for electrocatalytic and synergistic photoelectrocatalytic oxidation of methanol, J. Mater. Chem. 2012, 22, 4025.
 •  Fujun Li, Madeleine Morris, Kwong-Yu Chan*, Electrochemical capacitance and ionic transport in the mesoporous shell of a hierarchical porous core–shell carbon structure, J. Mater. Chem. 2011, 21, 8880.

 •  Fujun Li, Kwong-Yu Chan*, Hoi Yung, Carbonization over PFA-protected dispersed platinum: an effective route to synthesize high performance mesoporous-carbon supported Pt electrocatalysts, J. Mater. Chem. 2011, 21, 12139.
 •  Fujun Li, Nicole van der Laak, Siu-Wa Ting, Kwong-Yu Chan*, Varying carbon structures templated from KIT-6 for optimum electrochemical capacitance, Electrochim Acta. 2010, 55, 2817.
 •  Linghong Lu, Yudan Zhu, Fujun Li, Wei Zhuang, Kwong-Yu Chan*, Xiaohua Lu*, Carbon titania mesoporous composite whisker as stable supercapacitor electrode material, J. Mater. Chem. 2010, 20, 7645.
 •  Fujun Li, Fangyi Cheng, Jifu Shi, Fengshi Cai, Mao Liang, Jun Chen*, Novel quasi-solid electrolyte for dye-sensitized solar cells, J. Power Sources. 2007, 165, 911.
College of Chemistry, Nankai University, 94 Weijin Road, Tianjin 300071, China @ Copyright 2021 The Li's Lab. All Rights Reserved. 津ICP备17008013号-1